Regulamin dla Wystawców

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestniczących w targach pod nazwą Targi Franczyzy i Wsparcia Dla Biznesu KRAKÓW BUSINESS IDEA” (zwanego dalej„Targami”), organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez DAMIAN PISKORSKI ALUSFERA AGENCJA EVENTOWA PD, WIŚNIOWA 417 , 32-412 WIŚNIOWA NIP 6812004008.

(zwanego dalej„Organizatorem”).

2.Regulamin jest integralną częścią umowy o uczestnictwo w Targach.

3.Wystawcy zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.

4.W targach mogą uczestniczyć wyłącznie Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów.

§2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach

Umowa o uczestnictwo w Targach może być zawarta w formie pisemnej .

W celu zawarcia umowy, Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Targach, doręczając przedstawicielowi Organizatora osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan) wypełniony formularz Zgłoszenia Uczestnictwa, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Osoby podpisujące Zgłoszenie Uczestnictwa jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Składając Zgłoszenie Uczestnictwa Wystawca potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Oferty Organizatora, które tym samym stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w Targach.

Umowa o uczestnictwo w Targach, o treści wynikającej z: Oferty Organizatora, Zgłoszenia Uczestnictwa oraz niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą przesłania Organizatorowi przez Wystawcę Zgłoszenia Uczestnictwa, o ile Organizator nie prześle Wystawcy w formie pisemnej lub dokumentowej oświadczenia o nie przyjęciu Zgłoszenia Uczestnictwa. Organizator może nie przyjąć Zgłoszenia Uczestnictwa bez podania przyczyny w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy.

4.Powyższa procedura zawarcia umowy dotyczy również zamawiania przez Wystawcę wszelkich dodatkowych usług, jakie Organizator oferuje w związku z organizacją Targów. Organizator może nie wykonać dodatkowych usług, zamówionych przez Wystawcę na mniej niż 14 dni przed Targami lub wykonać je za wynagrodzeniem wyższym o 50% od stawek cennikowych lub ofertowych Organizatora.

5.Jeżeli pomimo zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach, Wystawca opóźnia się z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań umownych na rzecz Organizatora, Organizator może wstrzymać się z wykonywaniem Umowy, w tym także odmówić Wystawcy udziału w Targach, a mimo to Strony uznają w takim wypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych.

§3. Przydział powierzchni wystawienniczej

Wystawca dokonuje wyboru rodzaju powierzchni wystawienniczej w Zgłoszeniu Uczestnictwa. Wybór ogranicza się do dwóch możliwości :

strefa Premium ( Stanowiska bliżej wejścia oraz stanowiska przy streFe Kawy (strefa relaksu)

strefa Standardowa (Stanowiska dalsze/pozostałe)

2.Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.

3.Wystawca uznaje, że wszystkie lokalizacje powierzchni w danej streFe wystawienniczej mają taką samą wartość, wobec czego Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany uowy o uczestnictwo w Targach i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.


4. Na zabudowane stoisko standardowe składają się:

  • projekt i budowa stoiska (zarówno standardowego jak i premium)

  • ścianki wykonane w systemie OCTANORM w kolorze białym (wysokość ścian 250 cm)

  • stół, 2krzesła

  • energia elektryczna do 230V – 1 gniazdo

  • halogeny

  • kosz na śmieci

  • wykładzina

· fryz z nazwą firmy do 20 znaków

5. Na niezabudowane stoisko (zarówno standardowe jak i premium) składają się:

samo miejsce bez wyposażenia i bez prądu (opłaty za energię elektryczną ponosi Wystawca)

6.Organizator zapewnia wszystkim wystawcom:

działania marketingowe - druk i rozsyłka zaproszeń poprzedzona dokładną selekcją adresatów

sprzątanie stoiska

Na specjalne życzenie Wystawcy organizator świadczy za dodatkową opłatą usługi wymienione w zamówieniu


4. WARUNKI UCZESTNICTWA - STOISKO 


1. Projekt lokalizacji stoiska przygotowuje Organizator.

2. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni wystawienniczej, warunków organ- izacyjno-technicznych terenu wystawy oraz zapotrzebowania Wystawcy, do którego Organizator postara się dostosować w miarę możliwości.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska, powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację zapotrzebowania Wystawcy bez prawa występowania przez Wystawcę względem Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności roszczeniami o zapłatę odszkodowania.

4. Lokalizacja stoiska jest rezerwowana po przesłaniu zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt. 1

5.Wystawcy otrzymają na tydzień przed terminem rozpoczęcia wydarzenia szczegółowe informacje, w tym na temat rozdziału powierzchni wystawowej.

6.Firma wykonująca zabudowę dla Wystawcy musi przed rozpoczęciem montażu stoiska zawrzeć umowę z Organizatorem na wykonanie i demontaż zabudowy, a także posiadać na okres jej obowiązywania polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej, w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300.000 zł. Ubezpieczenie musi obejmować możliwe szkody spowodowane montażem, pozostawieniem i demontażem stoiska oraz mienia na nim zostawionego i wykorzystanego do prac, także szkody spowodowane rażącym niedbalstwem oraz szkody powstałe po wykonaniu usług.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy przez Wystawcę na uczestnictwo w targach i Dodatkowe usługi na warunkach określonych w zamówieniu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z ważnych przyczyn, w tym ekonomicznych nie później niż na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia wydarzenia bez prawa występowania przez Wystawcę względem Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności roszczeniami o zapłatę odszkodowania.


3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Targów na datę : od 6 do 15 miesięcy od 02.2023 wypadku gdy w Polsce nasili się epideimia Covid19, bez prawa występowania przez Wystawcę względem Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności roszczeniami o zapłatę odszkodowania. W przypadku gdy organizator nie podejmie się organizacji Targów w nowym terminie zwróci wystawcy 80 % wpłaconych pieniędzy (reszta 20% zostaje uznana jako wpłata za działania promocyjne podczas kampanii ).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Targów w razie ogłoszenia w Polsce Alertu związanego z Korona Wirusem nie później niż na 2 dni przed terminem rozpoczęcia wystawy bez prawa występowania przez Wystawcę względem Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności roszczeniami o zapłatę odszkodowania.


§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Wystawca zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia w terminie 14 dni od daty wystawienia zamówienia, bądź całości wpłaty jeśli wystawcy został naliczony wspólnie ustalony mailowo rabat. Jeśli wpłata nie nastąpi terminowo organizator ma prawo zażądać odsetek za każdy dzień opóźnienia 

2.Reszta należności płatna jest przez wystawcę nie później niż na miesiąc przed wydarzeniem., bądź jeśli jest ustalone obustronnie inna data - do umowy będzie dołączony aneks o innym terminie drugiej płatności nie przekraczającym 14.01.2024r. lub obustronne potwierdzenie mailowe. Adres wiążący organizatora: e.kaczmarska@targibusinessidea.pl bądź m.piskorska@targibusinessidea.pl (organizator musi napisać mailowo o zgodzie na zmianę drugiego terminu płatności w f o r m i e " W y r a ż a m z g o d ę n a z m i a n e t e r m i n u p ł a t n o ś c i d r u g i e j r a t y z a s t o i s k o n a Ta r g a c h F r a n c z y z y n a t e r m i n . . . " )

3.Wystawcy, składający zamówienie w okresie późniejszym niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem targów, zobowiązani są do dokonania przedpłaty w wysokości całej wartości zamówienia do 2 dni od podpisania umowy.

4.W przypadku braku wpłat, o których mowa w pkt. 1-3 Organizator może unieważnić zamówienie i zaoferować powierzchnię wystawienniczą innemu wystawcy. O unieważnieniu Organizator zawiadamia Wystawcę na podany w zamówieniu email lub numer faksu.

5. Płatności należy dokonać na rachunek wskazany na proformie otrzymanej od Organizatora. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi odpowiednią fakturę zaliczkową bądź właściwą.

6. Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona przez Organizatora

w terminie 10 dni od zakończenia targów. Faktura rozliczeniowa zawiera zestawienie usług wykonanych na rzecz Wystawcy, otrzymanych zaliczek oraz ewentualnej kwoty pozostałej do zapłaty. Pozostała należność jest płatna w ciągu 7 dni od wystawienia faktury rozliczeniowej.

7.W ciągu 14 dni od otrzymania faktury rozliczeniowej Wystawca zobowiązany jest zgłosić reklamację odnośnie wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem. Po upływie tego terminu uznaje się, że usługi zostały wykonane zgodnie z zamówieniem.

8.Organizator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku nieotrzymania zapłaty z terminem wskazanym na formularzu

9.Koszty usług dodatkowych zamówionych przez Wystawcę w czasie trwania imprezy są płatne w terminie określonym na fakturze rozliczeniowej.

10.Jakiekolwiek reklamacje nie zwalniają Wystawcy od terminowej płatności.

11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen po całkowitym rozeznaniu kosztów podwykonawców, przy czym Wystawca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 2 dni od poinformowania o zmianie cen.

§ 7. ANULOWANIE UDZIAŁU

1.W przypadku, gdy wystawca odstępuje od umowy nie później niż na trzy miesiące przed terminem wystawy, ma on prawo do zwrotu przedpłaty w wysokości (80 %) wpłaconej na konto Organizatora. Zwrot nie obejmuje wpisowego.


2. W przypadku, gdy Wystawca odstępuje od umowy później niż na trzy miesiące przed terminem wystawy, przedpłata nie podlega zwrotowi a nie opłacone należności winne są zapłaty . (Uwaga wyjątkiem jest sytuacja, o której mowa w pkt 5.3 ,gdy w Polsce zaostrzy się sytuacja epidemiologiczna covid 19 , a Organizator zrezygnuje z organizacji terminu zastępczego wtedy zwrot 80% )


3. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od umowy później niż na jeden miesiąc przed terminem wystawy nie jest możliwe. W takim wypadku Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej wartości oraz wystawienia się, jeśli stanowisko będzie puste organizator naliczy karę w wysokości 4000 zł za straty wizerunkowe

zamówienia oraz wniesienia ew. opłat administracyjnych określonych w §5 pkt. 2 i pkt. 5. i zapełnienia stanowiska brandem.

4. Wymagana jest pisemna forma anulowania udziału (listem poleconym na adres firmy Wiśniowa 417, 32-412 ), pod rygorem nieważności.

5.W przypadku braku płatności 100% wartości zamówienia na 10 dni przed datą rozpoczęcia targów, Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do wystawiennictwa bez obowiązku zwrotu przedpłat.

  1. Jeśli wystawca podlegał opłacie wpisowego 350 zl netto to przy rezygnacji z targów i odwołaniu oplata ta nie podlega zwrotowi.


   § 8. PREZENTOWANE EKSPONATY

1.Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia eksponatów i materiałów pomocniczych na miejsce imprezy i do zabrania ich z powrotem po zakończeniu imprezy w czasie uzgodnionym z Organizatorem.

2.W przypadku gdy żaden przedstawiciel Wystawcy nie jest obecny na stoisku we wskazanych godzinach ot- warcia wystawy, Wystawca zapłaci na rzecz Organizatora opłatę administracyjną w wysokości 1500 zł za każdy dzień w którym zdarzyła się nieobecność Wystawcy na zamówionym stoisku. Wyżej wymieniona opłata administracyjna rekompensuje koszty poniesione przez Organizatora związane z opieką nad pustym stoiskiem lub zasłonięciem pustego stoiska.

3.Na życzenie Wystawcy spedytor może wynająć personel pomocniczy i techniczny do rozpakowania i zapakowa- nia eksponatów oraz innych materiałów wystawowych.

4.W przypadku gdy Wystawca nie usunie z terenu wystawy swego majątku Organizator uprawniony jest do zlecenia spedytorowi czynności transportowo-magazynowych pozostawionego majątku na koszt Wystawcy.


5. Demontaż eksponatów i innych materiałów wystawowych ze stoiska przez Wystawcę przed końcem targów, skutkuje zapłatą przez Wystawcę na rzecz Organizatora opłaty administracyjnej w wysokości 1500 zł.

  1.  

   § 9. TRANSPORT I SPEDYCJA

1.Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych (loco stoisko) wykonywane są przez stronę zlecającą na jej koszt i ryzyko. Wszystkie towary przesyłane przez Wystawcę powinny być dobrze oznakowane.

2.Organizator nie świadczy usług w zakresie magazynowania towarów.

3.Wjazd autem na hale wystawiennicza możliwy jedynie w godzinach dopołudniowych dnia montażowego 11.00-12.00

§ 10. UBEZPIECZENIE

1.Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na swój własny koszt i ryzyko.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, żaden ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów przed, podczas i po imprezie, niezależnie od okoliczności.

3.Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu imprezy.

4.Jakiekolwiek działanie sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Polsce i niezgodne z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie zezwala Organizatorowi na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa występowania przez Wystawcę względem Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności roszczeniami o zapłatę odszkodowania.

5.Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia budynków, części budynków, w szczególności ścian, podłóg, a także wyposażenia, instalacji, umeblowania, dokonane przez jego przedstawicieli oraz każdą osobę zatrudnioną przez niego bezpośrednio lub pośrednio. W opisanym zakresie Wystawca zobowiązany jest do posiadania stosownego ubezpieczenia we własnym zakresie.

§ 11. WYNAJEM POWIERZCHNI

1.Powierzchnia przeznaczona jest jedynie dla Wystawcy lub jego przedstawiciela.

2.Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu wystawcy może nastąpić tylko za zgodą Organizatora po przedstawieniu przez Wystawcę pisemnego wniosku i zaakceptowaniu tego wniosku prze Organizatora..

3.W przypadku odstąpienia części swojego stoiska innemu podwystawcy, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości stoiska.

§ 12. STOISKA I EKSPONATY

1.Eksponaty pokazywane w działaniu powinny uzyskać pisemne zezwolenie Organizatora, zawierające klauzulę dotyczącą ochrony zwiedzających. Żaden eksponat ani pokaz jego działania, który w opinii Organizatora zawiera substancje o charakterze niebezpiecznym, wybuchowym lub budzącym sprzeciw nie może być wprowadzony na salę oraz do pomieszczeń usługowych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

2.Stoiska wystawowe powinny być w czasie trwania imprezy kontrolowane przez upoważnionego przedstawiciela Wystawcy.

3.Mocowanie eksponatów do ścian i su tów stoiska może być dokonywane tylko metodami akceptowanymi przez wykonawcę stoiska. Żaden przedmiot nie może być wkręcany, przybijany lub przyklejany do ścian.

Kara umowna za tego typu niedozwolone czynności ( skutkujące jakimkolwiek uszkodzeniem mienia) zaakceptowana przez wystawcę wynosi 3000 zł netto

4.Wystawca w czasie przewidzianym dla montażu i demontażu stoisk na całym terenie wystawy ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych i ostatecznego retuszu stoisk lub eksponatów, natomiast nie może dokonywać podstawowych prac (stolarskich, malarskich itp.).

5.Zakazuje się samodzielnego demontażu stoisk, wykonanych przez firmę budującą stoiska targowe.

6.W pomieszczeniach, w których odbywa się wystawa obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i opierania jakichkolwiek przedmiotów do ścian i innych konstrukcji stałych budynku.

7.Wszelkie naprawy lub zmiany w formie usuwania lub dodawania materiałów muszą być przeprowadzone w czasie, gdy pomieszczenia są wolne od zwiedzających i w uzgodnieniu pisemnym z Organizatorem.

8.Przejścia powinny przez cały czas pozostawać niezablokowane. Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach, jak również na stoiskach nie wolno urządzać pokazów, które mogłyby spowodować zatłoczenia lub stanowiłyby przeszkodę dla ruchu zwiedzających.

9.Zabudowę stoisk targowych mogą prowadzić tylko firmy, które podpisały Umowę o Współpracy z Organizatorem.

§ 13. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

  1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu wystawy.

 • 14. DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

1.Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy i dystrybuowania materiałów reklamowych na swoim stoisku.

2.Reklama poza stoiskiem Wystawcy (także rozstawianie rollupów i innych nośników reklamy) wymaga pisemnej

zgody Organizatora i uiszczenia odpowiedniej opłaty. W przypadku braku zgody ze strony organizatora na tego typu działania, lub jeśli Wystawca sam bez zapytania organizatora umieszcza swoje materiały reklamowe w

miejscu innym niż stanowisko wystawiennicze automatycznie zgadza sie na Karę w wysokości 1500 zł netto za takie czynności.

§ 15. ELEKTRYCZNOŚĆ

1.W przypadku zamówienia powierzchni wystawienniczej niezabudowanej, Wystawca wykonuje wszelkie in- stalacje elektryczne we własnym zakresie. Organizator dokonuje odbioru technicznego instalacji elektrycznej po przedstawieniu protokołu zerowania tej instalacji. W przypadku braku takiego protokołu Organizator dokona pomiaru zerowania we własnym zakresie i obciąży kosztami Wystawcę.

2.Zasilanie prądem elektrycznym będzie następujące: 2 fazy, 50 cykli, 220 i 380 Volt.

3.W przypadku zamówienia budowy stoiska typowego, każde stoisko wyposażone jest w minimum 1 halogen.

4.Energia elektryczna powyżej 3 kw naliczana będzie przez Organizatora zgodnie z zamówieniem, a opłatą zostanie obciążony Wystawca według opcjonalnych cen.

§ 16. PROJEKTY

1.Jeśli Wystawca nie nadeśle na co najmniej 1 miesiąc przed terminem wystawy planu zagospodarowania zamówionej powierzchni, Organizator dzieli ją zgodnie z typowym projektem stoiska typu otwartego wykonanego w systemie „Octanorm”.

2.Jeżeli projekty nadesłane przez Wystawcę wymagają więcej materiałów i/lub pracy niż stoisko typowe, Organizator obciąża Wystawcę dodatkowymi kosztami.

3.Maksymalna wysokość ścian stoiska 250 cm. Wyjątkowo Organizator akceptuje wyższe stoiska poprzez pisemne potwierdzenie. (Podwieszanie na su cie możliwe tylko na stanowiskach od 6 dźwigara na Hali wsytawi- enniczej)

4.Organizator zapewnia ściany w kolorze białym .

Specjalne życzenia (Treść Fryzu) w tym zakresie muszą być zawarte w formularzu zamówienia.

6.Projekty graficzne do wyklejenia na stoisku muszą zostać dostarczone najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem targów. Jeżeli Wystawca nie dostarczy dokładnego planu wyklejenia stoiska, wówczas Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyklejenie stoiska.

7.Wystawca budujący stoisko we własnym zakresie zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora plan zabudowy stoiska, podłączenia elektrycznego z atestami najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem targów.

 1. Wystawca budujący stoisko we własnym zakresie sam musi dostarczyć skrzynkę elektryczną. (Przyłącze prądu jest także możliwe do kupienia u organizatora)

9.Wszelkie zmiany dotyczące zwiększenia zamówionej powierzchni oraz zmiany dotyczące wyposażenia stoiska mogą być zrealizowane w przypadku posiadania

wolnej powierzchni.

§17. REKLAMY

1.Reklamy publikowane w katalogu targowym muszą być dostarczone najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Targów

2.Insert do Toreb Giftowych kolportowane przez Organizatora wraz z katalogiem targowym muszą być dostarczone najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem targów.

3.Materiały do kampanii na stronie wydarzenia oraz na mediach społecznościowych muszą być dostarczone do 7 dni od podpisania umowy.

4.Niedotrzymanie przez Wystawcę któregokolwiek z tych terminów zwalnia Organizatora z obowiązku druku, emisji lub kolportażu z winy Wystawcy, wobec czego

Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej wartości zamówienia.

§18. BONUSY

Usługi opisane jako “Bonus “ mianowicie:

w przypadku nie zapewnienia usług opisanych mailowo jako bonus (z przyczyn losowych badź technicznych takich jak : zbyt mała liczba chetnych odpłatnych na daną usługę ) Klient- wystawca nie ma prawa wystapić do

Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności roszczeniami o zapłatę.

§ 19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.W stosunkach prawnych między Wystawcą, a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Organizatora.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania mienia Wystawcy w przypadku zalegania z zapłatą (art. 670 K.C)

3.W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Data i pieczęć ...........................................

Podpis Wystawcy lub osoby uprawnionej

do podpisu z ramienia rmy:..................................................................

Chcesz zostać naszym partnerem?
Skontaktuj się z nami
*Pole obowiązkowe
*Pole obowiązkowe