Regulamin dla Zwiedzających

1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „ Zwiedzającymi ”) targi pod nazwą " BUSINESS IDEA " (zwane dalej „ Targami ”), organizowane przez DAMIAN PISKORSKI ALUSFERA  , WIŚNIOWA 417, 32-412 WIŚNIOWA , NIP 6812004008 (zwaną dalej „ Organizatorem ”).

2.

Wstęp na teren Targów jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Targów oraz na stronie internetowej www.targibusinessidea.pl. Bilet dzielą sią na 3 kategorie: bilet uprawniający do wejścia tylko na Konferencję , Bilet uprawniający do wejścia na Konferencję oraz na halę wystawienniczą , Bilet uprawniaacy do wejścia tylko na halę wystawienniczą.

3.

Wstęp na teren Targów osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody. Nieletni do lat 16 mają wstęp za darmo przy towarzystwie opiekuna pełnoletniego, biorącego odpowiedzialność za niepełnoletniego.

4.

Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Targów kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Targów przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

5.

Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Targów na podstawie tego samego biletu.

6.

Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę/identyfikator na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Targów.

7.

Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.

8.

Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Targów możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów - również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy. 

9.

Zgoda, o której mowa w punkcie 7 obejmuje prawo Organizatora lub inne podmioty działające na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia.

10.

Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 9 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Targach. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników. 

11.

Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

12.

Zabrania się wnoszenia na teren Targów przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Targów wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Targów lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

13.

Podczas zwiedzania Targów należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora. DAMIAN PISKORSKI ALUSFERA MONTAŻE , WIŚNIOWA 417, 32-412 WIŚNIOWA , NIP 6812004008

14.

Uczestnictwo w Targów jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Targów oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

15.

Na terenie Targów obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

16.

Program Konferencji oraz Panelu biznesowego , może ulec zmianie do 18.02.2023 Zastrzegamy sobie tutaj prawo do zmiany osób przemawiających - prelegentów oraz ich tematów , ze względu na : choroby prelegentów, dodatkowe realizacje w tv , wydarzenia losowe na które organizator nie ma wpływu. W każdej z tych sytuacji , organizator dołoży należytego starania do znalezienia zastępstwa dla danej osoby.

17.

Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Targów lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Targów przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

18.

Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Targów.

19.

Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Targów, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Targów przez osobę trzecią.

20.

Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu Targów.

21.

Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Targów Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Targów, wyłącznie w formie pisemnej na adres: DAMIAN PISKORSKI ALUSFERA MONTAŻE , WIŚNIOWA 417, 32-412 WIŚNIOWA , NIP 6812004008

22.

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
*Pole obowiązkowe
*Pole obowiązkowe